Uw partner voor eindeloos speelplezier in het water

Uw partner voor eindelijks speelplezier in het water

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN POOLJOY B.V.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna te noemen algemene voorwaarden, wordt verstaan onder:

Leverancier: de besloten vennootschap Pooljoy B.V., gevestigd te [Eersel; Lange Voren 16B, 5521 DD]  ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer [63076861];

Afnemer: de wederpartij van Pooljoy B.V., handelend ter uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst: iedere overeenkomst en aanzien van de verkoop en levering van goederen en/of diensten die tussen leverancier en afnemer tot stand komt.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen – hoe dan ook genaamd – van leverancier met afnemer. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden worden jegens afnemer en eveneens jegens eventuele door leverancier in te schakelen derden bedongen.

2.2. Bij nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Leverancier en afnemer zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.3. Algemene voorwaarden van afnemer of afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door de leverancier zijn aanvaard.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN/OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van leverancier zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende drie maanden, tenzij in de aanbieding of offerte een andere termijn is aangegeven. Leverancier is slechts aan de aanbieding of offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door afnemer schriftelijk wordt bevestigd.

3.2. Als afnemer aan leverancier gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag leverancier uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn offerte en ontwerp hierop baseren.

3.3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod leverancier heeft bereikt.

3.4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding of offerte worden aangebracht, dan komt de overeenkomst – in afwijking van het vorige lid – pas tot stand indien de leverancier aan afnemer heeft bericht met deze afwijkingen van de aanbieding of offerte in te stemmen.

3.5. De in de aanbieding of offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”. De prijzen zijn exclusief verzend, vervoers-, en verpakkingskosten en exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

3.6. Een samengestelde prijsopgave (offerte) verplicht leverancier niet tot levering van een gedeelte van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet vanzelf voor nabestellingen.

3.7. Als afnemer de aanbieding van leverancier niet aanvaardt, heeft leverancier het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij afnemer in rekening te brengen.

ARTIKEL 4: PRIJS EN PRIJSWIJZIGING
4.1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen in Euro, exclusief BTW en/of andere heffingen, rechten en kosten zoals plaatsing/montage, fundering en vervoer.

4.2. De leverancier is gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen.

4.3. De overeengekomen verkoopprijs is gebaseerd op tijdens de aanvaarding geldende prijzen.

4.4. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van aanvaarding en de aflevering of oplevering een tijdvak van drie maanden overschrijdt en de in artikel 4.2. genoemde prijzen en kosten in die periode zich wijzigen, is leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs, na genoemde termijn evenredig te wijzigen.
4.5. Artikel 4.4 heeft uitdrukkelijk geen betrekking op wijzigingen waarbij de bevoegdheid tot prijsverhoging door leverancier uit de wet voortvloeit.

ARTIKEL 5: RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

5.1. Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door leverancier geproduceerde en geleverde goederen, aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, bescheiden, etc. blijven zijn eigendom. De levering van goederen kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, verveelvoudiging of vrijgeving aan derden van de intellectuele en industriële eigendom, tenzij anders overeengekomen.

5.2. De rechten op de in lid 5.1 genoemde gegevens blijven eigendom van leverancier ongeacht of aan afnemer voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van leverancier niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond te worden. Afnemer is aan leverancier per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5000,00.  Deze boete kan naast schadevergoeding van de geleden schade op grond van de wet worden gevorderd.

5.3. Afnemer moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door leverancier gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is afnemer aan leverancier een boete verschuldigd van € 500,00 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding van de geleden schade op grond van de wet worden gevorderd.

ARTIKEL 6: ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN

6.1. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van leverancier krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

6.2. Afnemer is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van de door of namens hem voorgeschreven materialen.

6.3. Afnemer vrijwaart leverancier voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens afnemer verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.

6.4. Leverancier verbindt zich jegens afnemer om hem de goederen, diensten e.d. te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (gewijzigde) offerte omschreven.

6.5. Afnemer mag de materialen die leverancier wil gebruiken voordat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als leverancier hierdoor schade lijdt komt deze voor rekening van afnemer.

ARTIKEL 7: LEVERINGSTIJD

7.1 Leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven en gelden niet als fatale termijnen. Leveringen mogen in gedeelten plaatsvinden.

7.2. Bij vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat leverancier er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

7.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van leverancier, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

7.4. Een overschrijding van de levertijd geeft de afnemer of derden in geen geval recht op een schadevergoeding, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld door bestuurders of leidinggevend personeel van leverancier.

7.5.

a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan leverancier bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van leverancier kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

b. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die leverancier nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van leverancier kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door leverancier worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van leverancier kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

d. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

7.6. Afnemer is gehouden alle kosten die leverancier maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 5 van dit artikel te voldoen.

7.7. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.

ARTIKEL 8: RISICO-OVERGANG

8.1 Tenzij anders overeengekomen vinden alle leveringen plaats af fabriek (“ex works”), vestigingsplaats leverancier. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat de leverancier deze ter beschikking stelt aan afnemer.

8.2. Transport van de zaken geschiedt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

8.3. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen afnemer en leverancier overeenkomen dat leverancier voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op afnemer. Afnemer kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

ARTIKEL 9 BETALING

9.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van leverancier of op een door leverancier aan te wijzen bankrekeningnummer.

9.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:

a. Contant;

b. bij termijnbetaling:

– 50% van de totale prijs bij opdracht;

– 40% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden;

-10% van de totale prijs bij oplevering;

c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.

9.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is afnemer verplicht op verzoek van leverancier een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als afnemer hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Leverancier heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op afnemer te verhalen.

9.4. Het recht van afnemer om zijn vorderingen op leverancier te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van leverancier of de wettelijke schuldsanering op leverancier van toepassing is.

9.5. Ongeacht of leverancier de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. het faillissement of de surseance van betaling van afnemer is aangevraagd;

c. beslag op zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd;

d. afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

e. afnemer (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.

9.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is afnemer direct rente aan leverancier verschuldigd. De rente bedraagt 8% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

9.7. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is afnemer aan leverancier alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-.

9.8. Als de leverancier in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van afnemer.

ARTIKEL 10: ONUITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT

10.1. Leverancier heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

10.2. De in artikel 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de leverancier is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

10.3. Onder omstandigheden die niet door leverancier te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat derden en/of onderaannemers van leverancier niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, alles zowel in het bedrijf van de leverancier als bij derden van wie de leverancier de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van de leverancier ontstaan.

10.4. Leverancier is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

10.5. Indien leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde cq. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
10.6. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden schade.

ARTIKEL 11: INSCHAKELING VAN DERDEN

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de leverancier bevoegd om bij het uitvoeren van de overeenkomst – daaronder mede verstaan onderhoud en reparatie – derden in te schakelen c.q. om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

ARTIKEL 12: OMVANG VAN HET WERK

12.1. Afnemer moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.

12.2. In de prijs van het werk zijn tenzij anders overeengekomen niet begrepen:

de kosten voor grond-, hei, hak, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk;
de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele voorzieningen;
de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
reis- en verblijfskosten.
 

ARTIKEL 13: WIJZIGINGEN IN HET WERK

13.1. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de leverancier in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgestelde werkzaamheden wordt gepresteerd.

13.2. Meerwerk wordt berekent op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

ARTIKEL 14: UITVOERING VAN HET WERK

14.1 Afnemer zorgt ervoor dat leverancier zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen.

14.2 Wanneer afnemer zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige lid niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van leverancier dit toelaat. Daarnaast is afnemer aansprakelijk voor alle daaruit voor leverancier voortvloeiende schade zoals extra manuren, reis- en verblijfkosten, etc.

ARTIKEL 15: OPLEVERING VAN HET WERK

15.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd hetzij wanneer leverancier aan afnemer te kennen heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard, hetzij wanneer acht dagen zijn verstreken nadat leverancier voormelde kennisgeving aan afnemer heeft gedaan en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden, hetzij wanneer afnemer het werk in gebruik heeft genomen, met dien verstande dat door in gebruik neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. Kleine gebreken die direct kunnen worden hersteld en het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen aan de oplevering niet in de weg staan. 

15.2. Oplevering ontslaat leverancier van alle aansprakelijkheid voor gebreken die afnemer op dat tijdstip redelijkerwijze had moeten ontdekken, tenzij leverancier het uitblijven van die gebreken afzonderlijk schriftelijk heeft gegarandeerd.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID

16.1. Leverancier is aansprakelijk voor schade die afnemer lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan leverancier toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen leverancier verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

16.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;

opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;

schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

16.3. Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door leverancier geleverde producten en/of materialen.

16.4. PoolJoy B.V. is bij het monteren van de speeltoestellen door de klant zelf nimmer aansprakelijk voor schade of eventuele ongevallen door het niet vakkundig uitvoeren van installatie van de speeltoestellen.

ARTIKEL 17: GARANTIE

17.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat leverancier voor een periode van 24 maanden na (op)levering in voor de geleverde goederen, constructie en/of goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

17.2. Als de overeengekomen prestatie niet deugelijk is c.q. de geleverde zaken niet deugdelijk zijn, zal leverancier de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert, herstelt of vervangt, of afnemer crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest leverancier voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door afnemer aangeleverd materiaal, dan dient afnemer voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.

17.3. Als blijkt dat de geleverde constructie, de gebruikte materialen of de geleverde goederen niet deugdelijk zijn, zal leverancier deze herstellen of vervangen. Onderdelen, materialen of andere goederen die door leverancier worden hersteld of vervangen, moeten door afnemer aan hem worden toegezonden. Alle transport- en verzendkosten, de kosten voor demontage en montage de eventueel gemaakte reis- en verblijfskosten komen voor rekening van afnemer.

17.4. Afnemer moet leverancier in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

17.5. Afnemer kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van leverancier heeft voldaan.

17.6. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:

Normale slijtage of enig andere geleidelijk werkende invloed,
slijtage van draaiende en bewegende delen,
molest;
ongedierte;
onoordeelkundig gebruik;
niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
Vorstschade
installatie, montage, wijziging of reparatie door afnemer of door derden
waterkwaliteit met een te hoge (> 7.2) of te lage (<6.8) PH waarde welke van invloed is op de polyesterdelen;
watertemperatuur hoger dan 32°C welke van invloed is op de polyesterdelen
Afwijkende waterkwaliteit.
Een geringe verkleuring door de invloeden van UV en /of chloor is niet te voorkomen en valt dus niet onder de garantie.

17.7. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.

ARTIKEL 15: RECLAMERING OF KLACHTEN

15.1. Afnemer is verplicht geleverde goederen en/of verrichte diensten direct na levering te controleren op kwaliteit en eventuele tekortkomingen, en deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen nadat de goederen zijn geleverd dan wel de diensten zijn verricht schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de gronden voor de reclame aan leverancier kenbaar te maken. Verborgen gebreken dienen binnen 8 dagen na de dag waarop de gebreken zijn ontdekt, althans binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de leverancier.

15.2. Bewijs van de tijdige indiening alsmede van de juistheid van de reclame – bijvoorbeeld d.m.v. foto’s – rust op afnemer. Afnemer is gehouden om de leverancier alle medewerking te verlenen bij het instellen van onderzoek naar de gebreken.

15.3. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, hoeveelheid e.d. kunnen nimmer grond voor reclamaties opleveren.

15.4. Acceptatie van een retourzending door de leverancier mag door afnemer nimmer als erkenning door leverancier van gebreken in het geleverde dan wel als erkenning van aansprakelijkheid worden beschouwd.

15.5. Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
15.6. Indien de afnemer niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij leverancier niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen, vervalt het recht van reclame.

ARTIKEL 16: NIET AFGENOMEN ZAKEN

16.1. Afnemer is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.

16.2. Afnemer dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde leverancier tot aflevering in staat te stellen.

16.4. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van afnemer opgeslagen. Wanneer de afgesproken levertijd met meer dan 30 dagen wordt overschreden zal leverancier voor opslag aan afnemer een vergoeding en rente in rekening brengen.

ARTIKEL 17: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

17.1. Leverancier blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang afnemer tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten dan wel vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

17.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag afnemer deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

17.3. Nadat leverancier zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Afnemer staat leverancier toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

17.4. Als leverancier geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is afnemer verplicht de nieuw gevormde zaken aan leverancier te verpanden.

ARTIKEL 18: ONTBINDING

18.1. Als afnemer de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van leverancier, wordt de overeenkomst ontbonden. Leverancier heeft in dat geval recht op de navolgende vergoeding:

Bij standaard producten:

In het geval van annulering binnen 2 weken na order: 25% van de overeengekomen opdrachtprijs;

In het geval van annulering meer dan 2 weken na order: 100% van de overeengekomen opdrachtprijs (excl. transportkosten).

Specials en maatwerk producten:

Deze kunnen niet geannuleerd worden, in het geval afnemer dat toch doet, wordt 100% van de projectsom in rekening gebracht.

18.2. Indien afnemer de overeenkomst wil ontbinden zonder dat leverancier hiermee instemt, heeft leverancier recht op vergoeding van 30% van de overeengekomen opdrachtprijs.

ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Het Nederlands recht is van toepassing.

Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

Alleen de burgerlijk rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van leverancier neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Leverancier mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

NB: Het is mogelijk dat afnemer én leverancier op de overeenkomst allebei hun algemene voorwaarden van toepassing willen verklaren. Bijvoorbeeld als de leverancier leveringsvoorwaarden of verkoopvoorwaarden hanteert en de afnemer inkoopvoorwaarden. De vraag rijst dan welke voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Dit noemt men de “battle of forms”.

De wet gaat er van uit dat de partij die in de eerste verzonden overeenkomst of offerte naar zijn algemene voorwaarden verwijst de battle wint. Deze algemene voorwaarden zijn dan op de overeenkomst van toepassing, tenzij de andere partij de toepasselijkheid van die voorwaarden uitdrukkelijk heeft afgewezen.

Is dit het geval? Dan is er sprake van een patstelling. Ga dan met de wederpartij om tafel zitten om bekijken wat een oplossing zou kunnen zijn.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn niet bestemd voor de relatie tussen de leverancier en een consument. Deze voorwaarden zijn toegespitst op de relatie tussen de leverancier en de afnemer die beiden bedrijfsmatig handelen.

De voorwaarden kunnen wel in de relatie met een consument worden gehanteerd, maar dan moet de gebruiker zich wel realiseren dat de rechter deze bepaling eerder buiten beschouwing laat omdat deze onredelijk bezwarend worden geacht uit hoofde van art. 6:236-237 BW of oneerlijk in de zin van Richtlijn 93/13/EG inzake oneerlijk bedingen in consumentenovereenkomsten (de zg. zwarte en grijze lijst).

AVASTO Recreatietechniek
Adresgegevens

Populierenweg 41
3421 TX Oudewater
Nederland

Contact
© Pooljoy. All rights reserved.
Powered by WBYB